سخنان ریچارد باخ (2)

1

تنها همان که هستی، باقی بمان؛ آرام و شفاف و درخشان.

ریچارد باخ

 

هر شخصی، همه ی پیشامدهای زندگی شما اینجا هستند، زیرا شما آنها را به اینجا کشانده اید.

ریچارد باخ

 

جایی که اندیشه ی تو هست، تجربه ی تو نیز هست؛ انسان همان گونه است که می اندیشد؛ از هرچه که می ترسم به سرم می آید.

ریچارد باخ

1

برای دیدن بقیه سخنان ریچارد باخ روی اینجا کلیک کنید.