سخنان ریچارد باخ (3)

1

خود ما برمی گزینیم که صدمه بزنیم و یا صدمه ببینیم.

ریچارد باخ

 

همه ی ما آزادیم هر آنچه که می خواهیم انجام دهیم.

ریچارد باخ

 

اگر برای مدتی تمرین کنید که تخیلی باشید، خواهید دانست که شخصیت های تخیلی گاهی وقتها از مردمی با بدنها و ضربان قلب، حقیقی تر هستند.

ریچارد باخ

1

برای دیدن بقیه سخنان ریچارد باخ روی اینجا کلیک کنید.