سخنان ریچارد باخ (4)

111

اگر به راستی می خواهی یک ابر را از زندگیت بزدایی، نباید یک توده ی بزرگ از آن بسازی؛ فقط آسوده باش و آن را از اندیشه ات پاک کن؛ این تنها کاری است که باید انجام داد.

ریچارد باخ 

زمانی که پرسش هایت را به خوبی بیان کنی، خودشان پاسخ خود هستند.

ریچارد باخ

 

وجدان شما، ابزار سنجش درست شما از خودخواهی تان است؛ با دقت به آن گوش دهید.

ریچارد باخ

 

1

برای دید بقیه سخنان ریچارد باخ روی اینجا کلیک کنید.