سخنان ریچارد باخ (5)

1

هرگز آرزویی به تو داده نشده، مگر آنکه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن کار کنی.

ریچارد باخ

1

شاگردان، چیزهای ساده را دشوار می کنند.

ریچارد باخ

 

برای محدودیتهای خود استدلال بیاور و مسلماً آنها از آنِ تو هستند.

ریچارد باخ

1

برای دیدن بقیه سخنان ریچارد باخ روی اینجا کلیک کنید.