سخنان زیگموند فروید (2)

1

به جاست از سر حسرت آه بکشیم که برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراک ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنکه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا کند.

زیگموند فروید

 

ترس استثمارگران از قیام سرکوب شدگان، آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می دهد.

زیگموند فروید

 

همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند.

زیگموند فروید

1

برای دیدن بقیه سخنان زیگموند فروید روی اینجا کلیک کنید.