سخنان سقراط (1)

 1

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد.

سقراط

1

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

سقراط

1

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

سقراط

11

برای دیدن بقیه سخنان سقراط روی اینجا کلیک کنید.