سخنان سقراط (4)

1

 از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

سقراط

1

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند.

سقراط 

1

لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

سقراط

1

برای دیدن بقیه سخنان سقراط روی اینجا کلیک کنید.