سخنان سقراط (5)

1

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

سقراط

 1

در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند.

سقراط

1

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

سقراط

1

برای دیدن بقیه سخنان سقراط روی اینجا کلیک کنید.