سخنان فردریش نیچه (1)

1

دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند.

فردریش نیچه


سیاستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: ابزار و دشمن. یعنی فقط یک طبقه را می‌شناسند و آن هم دشمن است.

فردریش نیچه


بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید .

فردریش نیچه

1

برای دیدن بقیه سخنان فردریش نیچه روی اینجا کلیک کنید.