سخنان فردریش نیچه (2)

با دیگران بودن آلودگی می آورد.

فردریش نیچه

 

رفاقت هست ،ای کاش دوستی نیز باشد!

فردریش نیچه

 

باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

فردریش نیچه

1

برای دیدن بقیه سخنان فردریش نیچه روی اینجا کلیک کنید.