سخنان فردریش نیچه (4)

1

فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب های نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد.

فردریش نیچه

 

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند .

فردریش نیچه

1

از شادکامی دیوانه گشتن به از ناکامی!

فردریش نیچه

1

برای دیدن بقیه سخنان فردریش نیچه روی اینجا کلیک کنید.