سخنان فردریش نیچه (5)

1

همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینی افراد فرومایه از سطحی نگری و ریاکاری آنهاست و برپایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.

فردریش نیچه

 

با رنج عمیق درونی آدمی از دیگران جدا می شود و والا می شود.

فردریش نیچه

 

انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند.

فردریش نیچه

1

برای دیدن بقیه سخنان فردریش نیچه روی اینجا کلیک کنید.