سخنان لئوناردو داوینچی (1)

1

رزو کردن شرط نیست، شرط تحقق آرزو است.

لئوناردو داوینچی

1

نقاش باید نهانخانه داشته باشد؛ زیرا هنگامی که در نهانخانه با خود هستید، خودتان هستید و هنگامی که همراه با شخص دیگری هستید، نیمی از خودتان می‌باشید.

لئوناردو داوینچی

1

تنها سخنگوی جهان طبیعت، آزمایش است، پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هرکار را به هزار شکل آزمود.

لئوناردو داوینچی

11

برای دیدن بقیه سخنان لئوناردو داوینچی روی اینجا کلیک کنید.