سخنان لئوناردو داوینچی (5)

1

پرها می‌توانند انسانها را مانند پرندگان به پرواز درآورند و به سوی بهشت ببرند. این از ادبیاتی‌ است که با قلم‌پرهایشان نوشته شده است.

لئوناردو داوینچی

1

سبب اندوه است که اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود توجه نمی‌کنند. نگاه می‌کنند، ولی نمی‌بینند، گوش می‌دهند، ولی نمی‌شنوند، لمس می‌کنند، ولی احساس نمی‌کنند، غذا می‌خورند، ولی مزه ی آن را حس نمی‌کنند.

لئوناردو داوینچی

1

والا‌ترین لذت بر این پایه است: لذت درک و شناخت.

لئوناردو داوینچی

1

برای دیدن بقیه سخنان لئوناردو داوینچی روی اینجا کلیک کنید.