سخنان مارک تواین (1)

1

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم

مارک تواین

 

بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار زود رسیدگی می کنند

مارک تواین

1

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید

مارک تواین

11

برای دیدن بقیه سخنان مارک تواین روی اینجا کلیک کنید.