سخنان مارک تواین (4)

1

الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.

مارک تواین

 

بخشندگی، انتشار بوی گل بنفشه به ته کفش است که لگدمالش کرده است

مارک تواین

 

زندگی، چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست

مارک تواین

1

برای دیدن بقیه سخنان مارک تواین روی اینجا کلیک کنید.