سخنان مارک فیشر (1)

1

همواره این را به خاطر بسپار که اگر هدفهایت به دیگری صدمه بزند ، هم به صلاح خودت و هم به صلاح دیگران است که از آنها بر حذر بمانی.

مارک فیشر

 

هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند.

مارک فیشر

 

اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید .

مارک فیشر

1

برای دیدن بقیه سخنان مارک فیشر روی اینجا کلیک کنید.