سخنان مارک فیشر (2) 

1

برای شروع باید باور داشته باشی که می توانی، سپس با اشتیاق تلاش کنی.

مارک فیشر

 

افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط آزارشان دهد .

مارک فیشر

1

افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند.

مارک فیشر 

11

برای دیدن بقیه سخنان مارک فیشر روی اینجا کلیک کنید.