سخنان مارک فیشر (3)

برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی.

مارک فیشر

  

ترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند .

مارک فیشر

  

زندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم .

مارک فیشر

1

برای دیدن بقیه سخنان مارک فیشر روی اینجا کلیک کنید.