سخنان مارک فیشر (4)

1

زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد.

مارک فیشر

 

تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.

مارک فیشر

 

همواره بخاطر بیاور که در اوجی معین دیگر ابری نیست.
اگر زندگیت ابری است، به این دلیل است که روحت آنقدر که باید بالا نرفته است.

مارک فیشر

1

برای دیدن بقیه سخنان مارک فیشر روی اینجا کلیک کنید.