سخنان ماهاتما گاندی (1)

 1

گر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید،هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.

ماهاتما گاندی

1

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار .

ماهاتما گاندی

 

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد .

ماهاتما گاندی

1

برای دیدن بقیه سخنان ماهاتما گاندی روی اینجا کلیک کنید.