سخنان محمد تقی بهجت (4)

1

با کسی نشست و برخاست کنید که همین که او را دیدید به یاد خدا بیفتید، به یاد طاعت خدا بیفتید، نه با کسانی که در فکر معاصی هستند و انسان را از یاد خدا باز می‌دارند.

محمد تقی بهجت

وداع از این دنیا برای ما بسیار نزدیک است، ولی ما آن را بسیار دور می‌بینیم وگرنه اینقدر با هم نزاع نداشتیم.

محمد تقی بهجت

دنیاپرستان را بنگرید که به چه دل بسته‌اند و بر سر چه با هم نزاع دارند، به دنیایی از کاغذ و مقوا و خانه عنکبوت!

محمد تقی بهجت

1

برای دیدن بقیه سخنان محمد تقی بهجت روی اینجا کلیک کنید.