سخنان محمود حسابی (1)

1

جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد.

محمود حسابی

 

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.

محمود حسابی

 

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت.

محمود حسابی

1

برای دیدن بقیه سخنان محمود حسابی روی اینجا کلیک کنید.