سخنان محمود حسابی (2)

1

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است.

محمود حسابی

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید.

محمود حسابی

 

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

محمود حسابی

1

برای دیدن بقیه سخنان محمود حسابی روی اینجا کلیک کنید.