سخنان محمود حسابی (4)

1

 یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.

محمود حسابی

 

 احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.

محمود حسابی

 

 انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.

محمود حسابی

1

برای دیدن بقیه سخنان محمود حسابی روی اینجا کلیک کنید.