سخنان مسیحا برزگر (1)

1

زندگی رودخانه ای ست از فنا تا به فنا.
زندگی اصلا پدیده ای منطقی نیست.
منطق ساخته و پرداخته ی ذهن ماست.
زندگی،حیرت در شگفتی هاست؛
پرسه زدن در زیبایی هاست.
زندگی،معامله نیست،
تجارت نیست؛
شهود عاشقانه ی اشیاست.
زندگی،زمانی معنا دارد که سفری در جاده ی عشق باشد.
زندگی،سفراست.
کسانی که جایی در گوشه و کنارها اطراق می کنند،زندگی
را می بازند.
انسان باید آواره و پرسه زن باشد،
انسان باید خانه به دوش باشد؛
هر جا که اُتراق شود، زندگی در آن جا می میرد.

مسیحا برزگر

 


 

کسی به خود ایمان ندارد دشمن زندگی‌ست 
دشمن زندگی همواره شکست می‌خورد 
گام نخست آن است که به علت‌های این بی‌ایمانی پی ببری 
خود را مشاهده کن 
خود را تحلیل کن .

مسیحا برزگر 

باید در آتش عشق بسوزی
باید مدام شعله ور باشی
باید مدام جاری باشی
عشق است که تو را جاری می کند
اگر جاری نباشی، به مرداب دلمردگی تبدیل می شوی

مسیحا برزگر

1

برای دیدن بقیه سخنان مسیحا برزگر روی اینجا کلیک کنید.