سخنان مسیحا برزگر (2)

1

فرصتی تازه دارم امروز 
تا ببخشم بیش تر، 
تا دوست بدارم بیش تر، 
و بدین سان، نزدیک تر شوم به خدا
ستوده باد خدایی که داده است به من 
چنین فرصتی را
ستوده باد خدا

مسیحا برزگر

 

فرار کافی ست
درنگ کن و زندگی را جانانه زندگی کن .

مسیحا برزگر



خدا مهربان است
یعنی حتی برای خطاها و گناهان تو نیز پاداش مقرر 
کرده است
پیش از آنکه تو او را بخوانی، 
او به تو لبیک گفته است
پیش از آنکه از او بخواهی، 
او به تو داده است
تو نیز نسبت به خود مهربان و بخشنده باش

مسیحا برزگر

1

برای دیدن بقیه سخنان مسیحا برزگر روی اینجا کلیک کنید.