سخنان مسیحا برزگر (3)

1

تو، 
هم اکنون، 
بر روی زمین زیبا و دوست داشتنی گام برمی داری
از این فرصت بزرگ، بیش ترین بهره را ببر
معجزه، 
آن نیست که بر روی آب راه بروی
معجزه ، 
آن است که هستی 
 
و بر روی زمین زیبا گام برمی داری

مسیحا برزگر


1
شیرانه زندگی کن و همچون کرگدن تنها سفر کن
بین دو راهی زندگی و امنیت، 
همواره راه زندگی را در پیش بگیر
زندگی را فدای امنیت نکن، 
بلکه امنیت را به پای زندگی بریز.

 مسیحا برزگر

اگر در ستایش و نیایش تو شور و شراری نباشد، 
بتی را ستایش کرده ای
مراقبه، 
تمرین حضور در تمامی لحظه های زندگی ست

مسیحا برزگر

1

برای دیدن بقیه سخنان مسیحا برزگر روی اینجا کلیک کنید.