سخنان مسیحا برزگر (4)

1

تو در هر لحظه،دوباره به دنیا می آیی
هر لحظه ای، لحظه ی تولد دوباره ی توست
اما در هر لحظه به گونه ای متولد شو، 
که با تولد دوباره ی تو، 
روشنی و آزادی و شادمانی بیش تری به دنیا اضافه 
شود .

مسیحا برزگر

1

گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک تو، 
زیبایی وجود تو را در همه ی جهت ها بسط می دهد
این زیبایی، 
در فرزندان و دوستان تو خانه می کند 
و به آیندگان می رسد .

مسیحا برزگر

 

پرنده ای باش که از تخم بیرون می آید
کودکی باش که زاده می شود
دانه ای باش که جوانه می زند
غنچه ای باش در آفتاب بصیرت
گلبرگ های خود را یکی یکی باز کن، 
شکوفا شو 
و رایحه ی خود را به دست باد بسپار .

مسیحا برزگر

 

1برای دیدن بقیه سخنان مسیحا برزگر روی اینجا کلیک کنید.