سخنان مولانا (2)

1

ای برادر تو همان اندیشه ای                                        ما بقی خود استخوان و ریشه ای

مولانا

 

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی     زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد.

مولانا

 

از کسی پرسیدند:« چند سال داری؟»
گفت:« هجده، هفده، شاید شانزده، احتمالا پانزده...! »
رندی گفت:« از عمر چرا می دزدی؟ این طور که تو پس  پس می روی، به شکم مادرت باز می گردی!»

 مولانا

11

برای دیدن بقیه سخنان مولانا روی اینجا کلیک کنید.