سخنان مولانا (3)

1

در خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی.

مولانا

 

چون جواب احمق آمد خامشی      این درازی در سخن چون می‌کشی؟

مولانا

 

بگذار آبها ساکن شوند تا عکس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببینی.

مولانا

1

برای دیدن بقیه سخنان مولانا روی اینجا کلیک کنید.