سخنان مولانا (4)

1

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی .

مولانا

  

دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،دگرهیچ نکاریم.

مولانا

 

گر در طلب لقمه نانی نانی     گر در طلب گوهر کانی کانی 
این نکته رمز اگر بدانی دانی     هر چیز که اندر پی آنی آنی

مولانا

1

بری دیدن بقسه سخنان مولانا روی اینجا کلیک کنید.