سخنان نادر شاه (1)

1

میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش اکتفا کنند .

نادر شاه

1

سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام .

نادر شاه

 

تمام وجودم را برای سرفرازی میهن بخشیدم به این امید که افتخاری ابدی برای کشورم کسب کنم .

نادر شاه

1

برای دیدن بقیه سخنان نادر شاه روی اینجا کلیک کنید.