سخنان نلسون ماندلا (2)

1

زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید.

نلسون ماندلا

 

شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن.

نلسون ماندلا

 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .

نلسون ماندلا

1

برای دیدن بقیه سخنان نلسون ماندلا روی اینجا کلیک کنید.