سخنان نلسون ماندلا (3)

1

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی .

نلسون ماندلا

 

کوچک باش و عاشق.. که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را ...

نلسون ماندلا

 

ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی خداوندی را که در درونمان است،آشکار سازیم و این امر،همه ی انساتها را در بر میگیرد.

نلسون ماندلا

1

برای دیدن بقیه سخنان نلسون ماندلا روی اینجا کلیک کنید.