سخنان نلسون ماندلا (4)

1

بهترین لذت آدمی این است که بداند نسلی که از او به جا مانده ، ولی حسی برتر از هر لذت موجود این است که بداند مسئولیت خانواده ای بر دوش اوست و هر فردی میتواند از این لذت برخوردار باشد.

نلسون ماندلا

 

اگر قرار باشد خون را با خون شست دچار بدبختی میشویم ،ببخشیم اما فراموش نکنیم!

نلسون ماندلا

 

شجاعت مترادف نترسیدن نیست،بلکه شجاعت به معنای غلبه بر ترس است .

نلسون ماندلا

1

برای دیدن بقیه سخنان نلسون ماندلا روی اینجا کلیک کنید.