سخنان ویلیام جیمز (2)

1

خوشبختی در جستجوی خوشبختی است نه یافتن آن.

ویلیام جیمز

 

مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه بیشتر از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم.

ویلیام جیمز 

 

پیشامدهای باور نکردنی و بحرانهای بزرگ به ما نشان می دهند که سرچشمه های زندگی ما از آنچه می پنداشتیم باشکوه ترند.

ویلیام جیمز

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام جیمز روی اینجا کلیک کنید.