سخنان ویلیام جیمز (3)

1

ژرف ترین اصل طبیعت انسان، اشتیاق و میل شدید او به قدردانی شدن است.

ویلیام جیمز

 

تا زمانی که قلب شما نخواهد، به طور یقین مغزتان هرگز به چیزی باور پیدا نمی کند.

ویلیام جیمز

 

تنها یک دلیل برای شکست انسان وجود دارد و آن کمبود ایمان فرد به خودِ واقعی اش است.

ویلیام جیمز

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام جیمز روی اینجا کلیک کنید.