سخنان ویلیام شکسپیر (2)

1

اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده .

ویلیام شکسپیر

 

از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می­شوند، برخی بزرگی را به دست می­آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می­اندازند.

ویلیام شکسپیر

 

آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد.

ویلیام شکسپیر

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام شکسپیر روی اینجا کلیک کنید.