سخنان ویلیام شکسپیر (3)

1

به  لب­هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده­اند.

ویلیام شکسپیر

 

خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای.

ویلیام شکسپیر

 

صورت شما کتابیست که مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند.

ویلیام شکسپیر

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام شکپیر روی اینجا کلیک کنید.