سخنان وینستون چرچیل (2)

1

 بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقام جویی نیست.

وینستون چرچیل

 

 تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد.

وینستون چرچیل

 

 ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام.

وینستون چرچیل

1

برای دیدن بقیه سخنان وینستون چرچیل روی اینجا کلیک کنید.