سخنان وینستون چرچیل (3)

1

 بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.

وینستون چرچیل

 

 شهامت چیزی است که باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم که انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است.

وینستون چرچیل

 

 مهمترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم، بپردازیم.

وینستون چرچیل

1

برای دیدن بقیه سخنان وینستون چرچیل روی اینجا کلیک کنید.