سخنان وینستون چرچیل (5)

1

 حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.

وینستون چرچیل

 

 موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

وینستون چرچیل

 

 از مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود.

وینستون چرچیل

1

برای دیدن بقیه سخنان وینستون چرچیل روی اینجا کلیک کنید.