سخنان وین دایر (2)

1

آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد.

وین دایر

1

کودکی اعجازی است ، که باید آن را نظاره کنی .

وین دایر

1

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری .

وین دایر

1

برای دیدن بقیه سخنان وین دایر روی اینجا کلیک کنید.