سخنان وین دایر (3)

1

افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))

وین دایر

1

گذشته شما بهبود نخواهد یافت ، پس سعی کن آنرا فراموش کنی.

وین دایر

1

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است .

وین دایر

11

برای دیدن بقیه سخنان وین دایر روی اینجا کلیک کنید.