سخنان ویکتور هوگو (2)

1

زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.

ویکتور هوگو

 

چقدر باشکوه است که دوستت بدارند و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری!

ویکتور هوگو

 

بدون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست.

ویکتور هوگو

1

برای دیدن بقیه سخنان ویکتور هوگو روی اینجا کلیک کنید.