سخنان ویکتور هوگو (4)

1

جان آدمی چه اندوهگین است ،هنگامی که اندوهش از عشق است.

ویکتور هوگو

 

عشق ، زیبا و زشت نمیشناسد.

ویکتور هوگو

 

هر زن پاکدامنی ،زیبا و دلپسند است.

ویکتور هوگو

1

برای دیدن بقیه سخنان ویکتور هوگو روی اینجا کلیک کنید.