سخنان پائولو کوئیلو (3)

1

به خاطر ترس از دست دادن، چه چیزهایی را از دست داده ایم.

پائولو کوئیلو

 

 انسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی که به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند.

پائولو کوئیلو

 

 از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن کل آن چیز.

پائولو کوئیلو

1

برای دیدن بقیه سخنان پائولو کوئیلو روی اینجا کلیک کنید.