سخنان پائولو کوئیلو (5)

1

حقیقت همواره همان جایی است که ایمان هست.

پائولو کوئیلو

 

 فقط خودت می دانی که چه چیزی برایت بهترین است.

پائولو کوئیلو

 

مردم جوری حرف می زنند که همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند.

پائولو کوئیلو

1

برای دیدن بقیه سخنان پائولو کوئیلو روی اینجا کلیک کنید.