سخنان پرمودا باترا (1)

11

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر...

 پرمودا باترا

 

ذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد.

پرمودا باترا

1

ناامید هرگز برنده نمی‌شود و برنده، هرگز ناامید نمی‌شود.

پرمودا باترا

1

برای دیدن بقیه سخنان پرمودا باترا روی اینجا کلیک کنید.